Allmänna Villkor

Virtuella Assistentkullans Allmänna Villkor reglerar förhållandet mellan Virtuella Assistentkullan AB, org nr. 559317-3510, (”Konsulten”) och den fysiska eller juridiska person som efter förfrågan om anbud ingått avtal med Konsulten angående utförande av i anbudet specificerade tjänster (”Uppdragsgivare”).

1. Uppdraget

1.1 Beskrivning av tjänsterna Konsulten tillhandahåller 

Konsulten ska utföra och tillhandahålla administrativa tjänster (”Uppdraget”). Sådana tjänster tillhandahålls och utförs på distans genom så kallad Virtuell Assistent (”VA”).

1.2 Beställning

Konsulten tar efter förfrågan fram ett digitalt anbud (”Anbudet”) som specificerar Uppdraget avseende omfattning, avtalstid, arvode och eventuell motprestation från Uppdragsgivaren. Till Anbudet biläggs alltid dessa Allmänna Villkor och de utgör alltid en del av avtalsinnehållet mellan Konsulten och Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren undertecknar alternativt bekräftar digitalt Anbudet. När Anbudet undertecknats/bekräftats av båda parter har avtal ingåtts mellan dem (”Avtalet”). Anbudet utgör därför tillsammans med de Allmänna Villkoren avtalsinnehåll.

1.3 Uppdragets genomförande

Konsulten ska utföra Uppdraget i enlighet med den i Anbudet avgivna tidsplanen (”Tidsplan”). Uppdragets utförande i enlighet med Tidsplanen är dock villkorat att Uppdragsgivaren tillhandahåller den information och underlag Konsulten kan tänkas efterfråga. Konsulten skall utföra Uppdraget i enlighet med bestämmelserna i de Allmänna Villkoren och Anbudet.

2. Uppdragsgivarens åtaganden

Uppdragsgivaren skall kostnadsfritt tillhandahålla Konsulten all data och allt underlag som erfordras och efterfrågats för Uppdragets genomförande. Uppdragsgivaren skall aktivt verka för att Uppdraget kan genomföras på avsett sätt och på avtalad tid. Uppdragsgivaren skall härvid bl a utan dröjsmål och i förekommande fall enligt Tidsplanen granska och bedöma resultat och rapporter som tillhandahålls av Konsulten. Om Konsulten förorsakat försening skall Uppdragsgivarens åtaganden skjutas fram med tid motsvarande minst den som Konsultens dröjsmål har varat. Uppdragsgivarens åtaganden omfattar endast vad som i Avtalet uttryckligen har angivits vara dennes ansvar.

3. Ändringar av uppdraget

Uppdragsgivaren har rätt att under avtalstidens gång ändra Uppdragets omfattning. Ändringar av Uppdraget ska alltid göras skriftligen och undertecknas/bekräftas av båda parter. Vid ändring av Uppdragets omfattning skall ersättningen till Konsulten ökas eller minskas i förhållande till förändringens storlek.

4. Konsultens självständighet i förhållande till Uppdragsgivaren

Konsulten är en självständig part i förhållande till Uppdragsgivaren och något anställningsförhållande för Konsulten ska inte uppstå mellan denne och Uppdragsgivaren på grund av Avtalet. Konsulten är själv ansvarig för att de skatter och avgifter som krävs för konsultföretag erläggs till erforderlig myndighet. Konsulten ska på förfrågan från Uppdragsgivaren uppvisa erforderlig dokumentation som påvisar att ovanstående krav är uppfyllda.

5. Underkonsulter

Konsulten behöver inte Uppdragsgivarens medgivande för att anlita underkonsulter för utförandet av Uppdraget. Om underkonsult anlitas ansvarar Konsulten för underkonsultens arbete såsom för eget arbete. Konsulten ansvarar vidare för betalningen till underkonsulten. Konsulten har inte rätt till ersättning för extra administrationskostnader för anlitande av underkonsult.

6. Tidsplan och rapportering

Uppdraget skall utföras i enlighet med Tidsplanen. Parterna skall utan dröjsmål informera varandra om omständigheter som kan påverka tidsplanen och därefter gemensamt komma överens om erforderliga ändringar i tidsplanen. Ändringar i tidsplanen kräver skriftlig överenskommelse som undertecknats/bekräftas av båda parter. Konsulten har alltid rätt till tidsförlängning av Uppdraget om Uppdragets genomförande försenas av omständigheter utanför Konsultens kontroll. Konsulten ska då senast inom tre dagar från sin kännedom om denna omständighet skriftligen underrätta Uppdragsgivaren om sådan omständighet och avge en ny reviderad tidsplan om så är möjligt.

7. Arvode

Arvodet specificeras i Anbudet. Uppdraget utförs antingen till ett fast timpris, fast tidsplan eller på abonnemang. Ett abonnemang baseras på ett i Anbudet angivet månads- eller timpris. Den lägsta gränsen för fakturering är en timmes nedlagt arbete. Uppdragsgivaren skall utöver ersättning betala mervärdesskatt på beloppet. Uppdragsgivaren står för alla resekostnader som kan uppstå inom ramen för utförandet av Uppdraget. Sådana kostnader specificeras i förekommande fall i Anbudet.

8. Erläggande av betalning

8.1 Fast tidsplan och fast pris

Betalning för uppdrag på fast tidsplan och till fast pris sker mot faktura som översändes via e-post efter Uppdragets genomförande och överlämnande. Det kan förekomma fall då tidsplanen sträcker sig över en längre period. Om så är fallet förbehåller sig Konsulten rätten att fakturera Uppdragsgivaren varje månad. Om fakturering sker varje månad kommer Konsulten endast fakturera sådant arbete som faktiskt utförts under perioden. Uppdragsgivaren ska betala fakturan inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Konsulten rätt att debitera en dröjsmålsränta motsvarande 12%.

8.2 Abonnemang

Betalning för uppdrag på abonnemang sker vid varje månads slut. Uppdragsgivaren ska betala fakturan inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Konsulten rätt att debitera en dröjsmålsränta motsvarande 12%.

9. Nyttjanderätt och äganderätt

Allt arbetsresultat och alla eventuella immateriella rättigheter som uppkommer i samband med Konsultens utförande av Uppdraget ska tillfalla Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren erhåller dock inte rättigheter som innehas av Konsulten före utförandet av Uppdraget. Konsulten ansvarar för att Konsultens arbete samt material Konsulten använder vid utförandet av Uppdraget inte utgör intrång i tredje parts immateriella rättighet.

10. Sekretess

Konsulten förbinder sig att iaktta tystnadsplikt om förhållanden som kan framkomma under Uppdragets genomförande. Information som Uppdragsgivaren har angivit vara konfidentiell får inte bringas till tredje mans kännedom utan skriftligt samtycke. Detta åtagande gäller även muntlig information. Konsulten förbinder sig vidare att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos Konsulten eller dennes underkonsulter inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid Konsulten att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur och anlitade underkonsulter är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Konsulten enligt detta Avtal. Konsulten skall förvara nämnd information på ett sådant sätt att risk ej föreligger att tredje man får del av denna.

11. Force Majeure

Om fullgörande av parts prestation förhindras av någon oförutsedd omständighet utanför dennes kontroll såsom t ex eldsvåda, krig, mobilisering, upplopp eller dylikt är part befriad från skadestånd, vite och andra påföljder. Om uppdraget i sådant fall förhindras mer än två månader har båda parter rätt att häva avtalet med omedelbar verkan och utan någon rätt till ersättning.

12. Avtalets ingående och giltighet

För att Avtalet ska ingås krävs undertecknande/bekräftande av Anbudet av båda parter samt Uppdragsgivarens godkännande av de Allmänna Villkoren. De Allmänna Villkoren är alltid bilagda Anbudet som skickas ut till Uppdragsgivare för påsyn och utgör avtalsinnehåll. Part äger ej rätt att överlåta Konsultavtalet i del eller i dess helhet, eller rättighet eller skyldighet enligt det till annan. Konsulten har dock rätt att överlåta rätten till betalning till annan aktör.

13. Avtalstid och uppsägning

13.1 Avtalets ingående

Avtal anses ha ingåtts mellan parterna i samband med undertecknandet/bekräftandet av Anbudet.

13.2 Avtalstid

13.2.1 Fast tidsplan

Avtalet löper från och med undertecknandet/bekräftandet till det att uppdraget genomförts och överlämnats till Uppdragsgivaren.

13.2.2 Abonnemang

Avtalet löper från och med undertecknandet/bekräftandet till det att någon av parterna säger upp avtalet.

13.3 Uppsägningstid

Båda parter äger rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en uppsägningstid om en (1) månad. Om ett avtal med fast tidsplan sägs upp äger Konsulten rätt till ersättning för det arbete som utförts fram till dess att uppsägningen gjordes. Uppsägning skall vara skriftlig.

14. Försäkringar

Konsulten skall vid alla tillfällen, och på egen bekostnad, inneha för arbetet relevant ansvarsförsäkring.

15. Hävning av avtalet

Part har rätt att häva Avtalet med omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot bestämmelse i Avtalet och inte vidtar rättelse – där sådan är möjlig – inom 30 dagar från mottagande av uppmaning härom. Part har rätt att häva Avtalet med omedelbart upphörande om den andra Parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, ansöker om företagsrekonstruktion, träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion och på grund av detta inte kan fullgöra sina åtaganden och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess fullgörande. Part har även rätt att häva Avtalet med omedelbart upphörande om part före eller efter avtalstecknandet underlåtit att lämna uppgifter om företaget som objektivt är av väsentlig betydelse för Konsultavtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet. Vad som sagts ovan om hävning gäller även om part har underlåtit att lämna uppgifter som part enligt Avtalet är skyldig att lämna till den andra parten, eller om Uppdragsgivaren medvetet lämnat felaktiga sådana uppgifter.

16. Tillämplig lag och tvister

De Allmänna Villkoren och Avtalet ska tolkas enligt svensk rätt. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.